اشعار

دل نوشته ها

رفیق بی کسان

میان نا امیدیها امید جاودانی هست                                                   کنارِ خلقِ بی‌وجدان، خدای مهربانی هست   ز مکر…