رفیق بی کسان

میان نا امیدیها امید جاودانی هست
                                                  کنارِ خلقِ بی‌وجدان، خدای مهربانی هست

 

ز مکر ناکسان، ار کس، نماندت یار و غمخواری
                                               سمیع آه مظلومان، رفیقِ بیکسانی هست

 

به چاه غدر نامردان، مشو نومید از رحمت
                                             بیابان، در چه اندر هم، امیدِ کاروانی هست

 

ز اهلِ این زمین دستی، اگر یاری رسانت نیست
                                              امید یاری و رحمت ز اهلِ آسمانی هست

 

عیارِ مردمانِ دون، زیانِ غیر و نفع خود
                                             کنارِ مردم نان بُر، یدِ روزی رسانی هست

 

نگر بر شیوه گرگان، که رو در روی میخوابند
                                           گرت از خدمتِ ناکس امید لقمه نانی هست

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*