مردی

گر به دولت برسی مست نگردی مردی
ور به ذلت برسی پست نگردی مردی
اهل عالم همه بازیچه دست هوسند

گر تو بازیچه این دست نگردی مردی

گر بر سر نفس خود امیری مردی

ور بر دگری خرده نگیری مردی

مردی نبود فتاده را پای زدن

گر دست فتاده ای بگیری مردی

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*