صفحه گذار

 

امان خدا، از این جماعت صفحه گذار

   که نیش میزنند به سان عقرب و مار                                           

 

به روبروی ما چه خوش همی خندند

         ز پشت دروغ میبافند، قطار، قطار                                              

 

هدف از این همه دروغ و ناحقی

بزرگیست و رسیدن به جمع کبار                                                

 

سعادتشان در شقاوت یاران

بزرگیشان در سعایت همکار                                                      

 

بدان رفیق که کلام صفحه گذار

هزار مرتبه  به از آن صدای حمار                                                

 

قبول مکن تو ادعای بی تحقیق

و حرف بی پایه را ارزشی مگذار                                                

 

به دقت و گذشت و خوش بینی

بنای خدعه را تو از میان بردار                                                    

 

چون اینچنین شود به جمع همکاران

بزرگی صفحه گذار میشود بس خوار

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*