رتیلی و طعمه ای در تار

ای که نیکی به دیگرانت عار

هنرت کلّه کردنِ همکار

بهر هر کس نباشد از حزبت

چیده ای صد دسیسه در دستار

 

کنده ای چه به راه مظلومان

ته چه را نموده پر مِسمار

 

هر کسی را که بر لب چاهست

ره سر خوردنش کنی هموار

میکُنی تو به او چو بتوانی

حمله همچون قبیلۀ تاتار

 

بر لب چه نشسته با شادی

همچو کفتارِ در پی مردار 

 

تا سرِ آسمان علم کردی

پشته ات را ز کشته پیکار

 

اوج قدرت و غرقه در نعمت

چون رتیلی و طعمه ای در تار

 

ایستاده به مرکز و آنگه

خط کشی تو به سوزن پرگار

 

حرف حق را تو نشنوی، اما

حرف من را به خاطرت بسپار

 

چون تو بسیار آمد و اما

آه مردم نمودش آخر خوار

 

نادر ملایی بیرجندی – بهمن ۹۳

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*